top of page

BackLife- Re design

עיצוב מחדש של מוצר קיים היא לא פעלה שכיחה אולם בBacklife  הבינו כי עליהם להגיע לשוק עם מוצר חדש השומר על כל יתרונותיו ומאפייניו הפונקציונליים של המוצקר הקיים אך יחד עם זא עלןית ייצורו יהיה נמוכות משמעותית והמראה שלו יהי Up to date  ותואם את מחירו הנמוך יותר מ"אחיו הבכור"

bottom of page